بیمه آسیا - نمایندگی صیادی

کد 26054

بیمه آسیا - نمایندگی صیادی

مشاوره آنلاین و صدور انواع بیمه‌نامه بصورت حضوری و غیرحضوری

آدرس: استان گیلان - کیلومتر 15 جاده رشت به لاهیجان- لولمان

تلفن: 34563661 - 013
همراه: 09101209100

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، هم از آخرین مطالب سایت مطلع شوید و هم از تخفیفات ویژه‌ی ما برخوردار شوید

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمایندگی فروش» ثبت شده است


نماینده فروش بیمه زندگی

آئین نامه شماره 96 بیمه مرکزی مصوب شورای عالی بیمه

آیین نامه شماره 96 (آئین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی) در تاریخ 30 آبان ماه 1397 تصویب گردیده و از ابتدای سال 1398 جایگزین آئین نامه شماره 54 و خواهد شد. در این آیین نامه کلیه شرایط مربوط به اعطا نمایندگی بیمه های زندگی درج شده است. از نکات مثبت این آئین نامه جدید میتوان به لزوم قبولی در آزمون بیمه مرکزی نام برد.

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 08/07/1396 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ» را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 15 ﻣﺎده و 2 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد: ﻣﺎده 1) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎراً «ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 2) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش اﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  1. ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
  2. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
  3. داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدان
  4. دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۹
نمایندگی 26054 بیمه آسیا